ผลงานครู
ชื่อผลงาน : The Regional English Training Centre Project (Boot Camp)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,15:52  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,15:48  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:37  อ่าน 846 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:36  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2559 บทความวิจัยเผยแพร่ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่่านและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้เสริมด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:31  อ่าน 958 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรศรี อุทัยเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:21  อ่าน 844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการสอนดีเด่น สาขา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:40  อ่าน 911 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:07  อ่าน 840 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐยา ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:01  อ่าน 817 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแสนดี ปี 2525
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,11:23  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..