ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 2562 ครูดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:37  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561 ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 คุรุสภาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:36  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2559 บทความวิจัยเผยแพร่ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่่านและความสามารถในการนำความรู้ไปใช้เสริมด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:31  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองร ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:28  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองระดับชาติ ปี พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:27  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2556
ชื่ออาจารย์ : นางพรศรี อุทัยเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,14:21  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานการปฏิบัติการสอนดีเด่น สาขา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:40  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางชลดา อุบลเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:11  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:07  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2555
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐยา ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,12:01  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..