ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกว้าง สืบสารคาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465-2470
ชื่อ-นามสกุล : นายนิล ภูโสภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2470-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญตา อินศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายหลอด สุขมารมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2479-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายพุธ จันทราช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายหลอด สุขมารมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร ช่ำชอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2491-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายวาศ ยศพล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร ช่ำชอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495-2496
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่นชัย วรามิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496-2499
ชื่อ-นามสกุล : นายจวง อุทัยแพน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2499-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่นชัย วรามิตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายรวม วงศ์วีระพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สุพรรณฝ่าย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร บุญตรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม คำชาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สันติ หัดที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน