ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ผช.กลุ่มบริหารวิชาการ

นางดารุณี ขานหยู
ผช.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพยงค์ พายุบุตร
ผช.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ผช.กลุ่มบริหารทั่วไป