หัวหน้ากลุ่มงาน

นางจุฑามาศ การดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา พละไกร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดารุณี ขานหยู
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป