ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางจุฑามาศ การดี
ผช.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา พละไกร
ผช.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดารุณี ขานหยู
ผช.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ผช.กลุ่มบริหารทั่วไป