ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางพยงค์ พายุบุตร
ผช.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ผช.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดารุณี ขานหยู
ผช.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ผช.กลุ่มบริหารทั่วไป