สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภาพร บุญจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0850050737

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813808411

นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์
ครู คศ.3

นางวันดี สมนึกในธรรม
ครู คศ.3

นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872373132

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0915155114

นางสาวนวพร จักรนารายณ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0917200988