สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์
ครู คศ.3

นางดวงมณี หงษ์โยธี
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช
ครู คศ.3

นางเพ็ญประภา คำประภา
ครู คศ.3

นางสุภาพร บุญจันทร์
ครู คศ.3

นางวันดี สมนึกในธรรม
ครู คศ.3

นางพรอนันต์ ประดับวัน
ครู คศ.3

นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.3

นายสุทธิศักดิ์ คัดนาหงษ์
ครูอัตราจ้าง