สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุนทรี คำสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเพ็ญประภา คำประภา
ครู คศ.3

นางพรพิมล อนุสัย
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์
ครู คศ.3

นายจำเนียร มะโรงรัตน์
ครู คศ.3

นางดวงมณี หงษ์โยธี
ครู คศ.1

นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช
ครู คศ.3

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ครู คศ.3

นางวันดี สมนึกในธรรม
ครู คศ.3

นางสุภาพร บุญจันทร์
ครู คศ.3

นางพรอนันต์ ประดับวัน
ครู คศ.3

นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.1

นางมะลิ อัตถากร
ครู คศ.3