สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0813808411
อีเมล์ : kukkui_10@hotmail.co.th

นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์
ครู คศ.3

นางดวงมณี หงษ์โยธี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0847885609

นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810612751

นางสุภาพร บุญจันทร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0850050737
อีเมล์ : Tuk_2507@hotmail.co.th

นางวันดี สมนึกในธรรม
ครู คศ.3

นางพรอนันต์ ประดับวัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0819740641

นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872373132

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0915155114

นางสาวนวพร จักรนารายณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0917200988
อีเมล์ : ponnarai80@gmail.com