สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุนทรี คำสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเพ็ญประภา คำประภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางพรพิมล อนุสัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายจำเนียร มะโรงรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางดวงมณี หงษ์โยธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางปาริชาติ พรเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสุภาพร บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวันดี สมนึกในธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางพรอนันต์ ประดับวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์
ครู คศ.1