คณะผู้บริหาร

ดร.ทองไส เทียบดอกไม้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพร โพธิ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980873586
อีเมล์ : kruaum2720@gmail.com

นางอิศริญา ภูมิช่วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัลยา ภักดีกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810590507
อีเมล์ : sukunlaya888@gmail.com