คณะผู้บริหาร

นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา