อนุบาล 3

นางประภา หลาบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล 3

นางสาวทิพวัลภ์ สุทธิปัญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวัชรีวรรณ์ สร้อยชมพูพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางพิกุล ศรีสารคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางผกาวดี แพงวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นายอนุกูล เนื่องมหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/9