อนุบาล 2

นางประภา หลาบคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล 2

นางสาวทิพวัลภ์ สุทธิปัญโญ
ครู คศ.3

นางวัชรีวรรณ์ สร้อยชมพูพงศ์
ครู คศ.3

นางพิกุล ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางผกาวดี แพงวิเศษ
ครู คศ.3

นายอนุกูล เนื่องมหา
ครู คศ.1