สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางหยกศญา นันสะอาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวจุฬาภรณ์ ภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสุภัสตรา อุทัยแพน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายสาริน ดวงตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1