สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0879519027

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0949079799

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0801869669

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0847872727

นางวนิดา วัฒนบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0898428394

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0812693719

นางสาวจุฬาภรณ์ ภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0898658500

นางสุภัสตรา อุทัยแพน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายสาริน ดวงตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1