สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3

นางหยกศญา นันสะอาง
ครู คศ.3

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.3

นางสาวจุฬาภรณ์ ภิรมย์
ครู คศ.3

นางสุภัสตรา อุทัยแพน
ครู คศ.3

นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
ครู คศ.3

นายสาริน ดวงตา
ครูผู้ช่วย