สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจุฑามาศ การดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายแสนสุระศักดิ์ วรวะลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางชัชฎาพร คงเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางบุญเสริม ปฏิเก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกชกมล ประวันจะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางชนันรัตน์ มาตรแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4