สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฉวีวรรณ พรหมวงศ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ การดี
ครู คศ.3

นายแสนสุระศักดิ์ วรวะลัย
ครู คศ.3

นางชัชฎาพร คงเกิด
ครู คศ.3

นางบุญเสริม ปฏิเก
ครู คศ.3

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3

นางสาวกชกมล ประวันจะ
ครู คศ.3

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.2

นางชนันรัตน์ มาตรแก้ว
ครู คศ.3