สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายนรินทร์ ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางบุญเสริม ปฏิเก
ครู คศ.3

นายศรีจันทร์ จักษุมา
ครู คศ.3

นางอุไร ศรีรักษา
ครู คศ.3

นางสาวกชกมล ประวันจะ
ครู คศ.3

นางกัญชลี ศรีขวาชัย
ครู คศ.3

นางอภิฤดี พุฒลา
ครู คศ.3

นางหยกศญา นันสะอาง
ครู คศ.3

นางนุสรา คำดี
ครู คศ.3