สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชรี มูลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา พละไกร
ครู คศ.3

นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ครู คศ.3

นางนวรัตน์ อรรคแสง
ครู คศ.3

นายไพจิตร มณี
ครู คศ.3

นางพัชรี สานิพัน
ครู คศ.3

นางอุษา ทันพรม
ครู คศ.3

นางดารุณี ขานหยู
ครู คศ.3

นางพยงค์ พายุบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางดวงพร ศรีเสน่ห์
ครู คศ.2

นายศรชัย แวววงศ์
ครู คศ.2

นายธนาธิป แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย