สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนวรัตน์ อรรคแสง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0813208667

นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0878616633

นายไพจิตร มณี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0910243536

นางพัชรี สานิพัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0932469354

นางอุษา ทันพรม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0883183808

นางหยกศญา นันสะอาง
ครู คศ.3
อีเมล์ : yoksaya@gmail.com

นางดารุณี ขานหยู
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0878629493

นางดวงพร ศรีเสน่ห์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0807471265

นายศรชัย แวววงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0862420171

นายธนาธิป แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0918674540

นางสุกัญญา ศรีประเสริฐ