สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชรี มูลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0945259441

นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0878616633
อีเมล์ : ecl_jirapan@hotmail.com

นางนวรัตน์ อรรคแสง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813208667

นายไพจิตร มณี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0910243536

นางพัชรี สานิพัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0932469354

นางอุษา ทันพรม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0883183808
อีเมล์ : usa08280@hotmail.com

นางดารุณี ขานหยู
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0878629493
อีเมล์ : so_da15@hotmail.com

นางพยงค์ พายุบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0928027352
อีเมล์ : phayong.meaw2514@gmail.com

นางดวงพร ศรีเสน่ห์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0807471265

นายศรชัย แวววงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0862420171

นายธนาธิป แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0918674540
อีเมล์ : alarmclock_power@hotmail.com

นางสุกัญญา ศรีประเสริฐ