สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชรี มูลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา พละไกร
ครู คศ.3

นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ครู คศ.3

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3

นางนวรัตน์ อรรคแสง
ครู คศ.3

นายไพจิตร มณี
ครู คศ.3

นางพัชรี สานิพัน
ครู คศ.3

นางดารุณี ขานหยู
ครู คศ.3

นายศรชัย แวววงศ์
ครู คศ.1

นางดวงพร ศรีเสน่ห์
ครู คศ.1

นางอุษา ทันพรม
ครู คศ.3

นางพยงค์ พายุบุตร
ครู คศ.3

นายธนาธิป แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย