สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพัชรี มูลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรีประไพ กุลสุทธิ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา พละไกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางจิรพรรณ นาคแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนวรัตน์ อรรคแสง
ครู คศ.3

นายไพจิตร มณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพัชรี สานิพัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางดารุณี ขานหยู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายศรชัย แวววงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางดวงพร ศรีเสน่ห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอุษา ทันพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางพยงค์ พายุบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายธนาธิป แสนพินิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0