สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3

นางปุณรดา สิงหโยทะกา
ครู คศ.3

นางกันจณา ปวงปะชัน
ครู คศ.2

นายอรรถกร วรรณเวช
ครูผู้ช่วย