สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3

นางปุณรดา สิงหโยทะกา
ครู คศ.3

นายอรรถกร วรรณเวช
ครูผู้ช่วย

นางบุดสา บุดสิม
ครู คศ.1

นางปาริชาติ นุริศักดิ์
ครู คศ.3