สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิรวัลย์ พลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายณรงค์ศักดิ์ ทรงเกียรติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสุภาภรณ์ อันปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางจิรวัฒน์ พูลสวาท
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางกันจณา ปวงปะชัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0