สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณทิพย์ ม่วงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางไพทูล มงคลมะไฟ
ครู คศ.3

นายเจริญ สิงหกันต์
ครู คศ.3

นางจิรวัลย์ พลศรี
ครู คศ.3

นายณรงค์ศักดิ์ ทรงเกียรติกุล
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ อันปัญญา
ครู คศ.3

นางจิรวัฒน์ พูลสวาท
ครู คศ.4

นางกันจณา ปวงปะชัน
ครู คศ.1

นายสมยศ วรามิตร
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ
ครู คศ.3

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครู คศ.3

นางนัยนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3