อนุบาล 2

นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์
ครู คศ.3

นางสำอาง วิริยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวนิดา วัฒนบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0