คณะผู้บริหาร

ดร.สันติ หัดที
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพร โพธิ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980873586
อีเมล์ : kruaum2720@gmail.com

นางอิศริญา ภูมิช่วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0625462953