ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนประวัติของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม


             โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  เดิมเป็นโรงเรียนเทศบาล ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน

.. 2465  โดยมี นายกว้าง   สืบสารคาม เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาย้ายมาอยู่บริเวณโรงเรียนการช่างมหาสารคาม (วิทยาลัยเทคนิคปัจจุบัน)  ในปี พ.. 2486 ได้ย้าย มาอยู่หลัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม  ซึ่งเป็น ที่ราชพัสดุอยู่เดิม  มีเนื้อที่  24  ไร่  3  งาน  80.3  ตารางวา  และได้โอนให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดำเนินการทั้งหมด โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครสวรรค์)”  ภายหลังได้โอนกลับมาเป็น โรงเรียนประชาบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเดิม  โดยมีนายเพชร  ช่ำชอง  ผู้ตรวจการประถมศึกษา  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และเห็นว่าชื่อโรงเรียนยังไม่เหมาะสม  จึงขออนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามตั้งแต่วันที่ 29  พฤศจิกายน พ.. 2495 และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้


             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

เดิมจัดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต่อมาได้ขยายถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 และในปี พ.  2507 ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และยกเลิกในโอกาสต่อมาคงสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  เหมือนเดิม 
ปี 
.. 2502  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สายสามัญ
ปี พ
.  2504  ได้เปลี่ยนมาเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6,7  (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) 

ปี พ
.. 2520  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  4  ห้องเรียน  ปี .. 2521  กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้หลักสูตรใหม่ใช้ระบบ 6-3-3  (เดิมใช้ระบบ 7-3-2) และประกาศยุบโรงเรียนในส่วนภูมิภาคที่เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาซ้อนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ตามเดิมให้โอนทรัพย์สินและนักเรียนให้ไปอยู่กับโรงเรียนมัธยมใกล้เคียง ในปีการศึกษา  2524  วิทยาลัยครูมหาสารคาม  (สถาบันราชภัฏมหาสารคาม)  ได้จัดทำ โครงการทดลองสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูมหาสารคาม  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  โดยแบ่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และครูพี่เลี้ยง  1 คน ตามความสมัครใจและได้ทำการสอนในลักษณะโรงเรียนสาขา  โดยวิทยาลัยครูมหาสารคาม  รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ  โครงการนี้ สิ้นสุดลง  เมื่อ  ..  2531  โดยทางวิทยาลัยครูได้เปิด
ทำการสอนโรงเรียนสาธิต  และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนจึงได้โอนครูและนักเรียนกลับมาทำการสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิม
  ปี  ..  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  1  จำนวน  1  ห้องเรียนโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีพ.ศ. 2553 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World - Class Standard School)  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 
จำนวน 7 ห้อง  อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 8 ห้อง  รวมอนุบาล 15 ห้อง ชั้นประถมปีที่ 1-6  จำนวน 44 ห้อง  รวมทั้งหมด  59  ห้อง