สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

หลักเมือง02

         ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีองค์ประกอบเป็นรูปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ภายในกรอบรูปหน้าจั่ว และมีชื่อของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามอยู่ด้านล่าง

 


ปรัชญา


วิชาการเด่น        มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกสาขาผู้สอนและผู้เรียนมีความ
                        รู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นคุณธรรม      เน้นความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                        อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

เลิศล้ำอนามัย     ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
                        และส่งเสริม
สุขภาพจิตที่ดี

ร่วมใจกับชุมชน  สานความสัมพันธ์ความเข้าใจ  ความร่วมมือ  เอื้ออำนวยส่งเสริม 
                        สนับสนุนซึ่งกันและกันให้บังเกิดผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษา


 

สีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คือ สีเขียว -  เหลือง

 

อักษรย่อ

 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ใช้อักษรย่อว่า “ลม.”