สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3

นายจักรี ไชยมงค์
ครู คศ.3

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3

นางชลดา อุบลเลิศ
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.3

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.2