สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเพ็ญประภา คำประภา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0804705560

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0879463675

นางพรอนันต์ ประดับวัน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0819740641

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0943944934

นางพยงค์ พายุบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0928027352

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810537444

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0885727986

นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0912266469