สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.3

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.2