สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี
ครู คศ.3

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3

นางดรุณี พิทักษ์
ครู คศ.3

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3

นางชลดา อุบลเลิศ
ครู คศ.3

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.1

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.2

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.1

นายจักรี ไชยมงค์
ครู คศ.3