สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0872142828

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-5192581

นางวนิดา วัฒนบุตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898428394

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0639424565
อีเมล์ : Boonmag2559@gmail.com

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0811176927

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0879463675

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0894165358

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0943944934

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810537444

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.3

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0885727986