สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางชลดา อุบลเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจักรี ไชยมงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4