สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางคุณากร อ่อนบัวขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรานอม อินทรักษ์
ครู คศ.3

นางวนิดา วัฒนบุตร
ครู คศ.3

นายบุญมาก ปะตังถาโต
ครู คศ.3

นางระเบียบ ปานเพชร
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ จักษุมา
ครู คศ.3

นายเลอสรร บรรเทา
ครู คศ.3

นางเอมอร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางไพวัลย์ อุทาทิพย์
ครู คศ.3

นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง
ครู คศ.3

นางณัฐยา ศรีวงศ์
ครู คศ.2