สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายทองใบ ฝนดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางพรพัฒนา สวาทพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายกำชัย สารมาคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเยาวพา กิ่งแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอมรพรรณ จรนามล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5