สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0810484453

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0868510194

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0879549791

นางดวงมณี หงษ์โยธี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0847885609

นางสาวกชกมล ประวันจะ
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0915155114

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862261143

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817396188

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895741692

นางจุฑาธิป ศรีนาคา
ครู คศ.3

นางสาวรัตนา บุญหลัา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0971831357
อีเมล์ : rattymid2521@gmail.com