สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกำชัย สารมาคม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาพร จันทฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวกชกมล ประวันจะ
ครู คศ.3

นางพรพัฒนา สวาทพงษ์
ครู คศ.3

นางพัชรัมพร ทวยนันท์
ครู คศ.3

นางพรศรี อุทัยเรือง
ครู คศ.3

นายคณาธิษณ์ บุญตรา
ครู คศ.3

นายอมรพรรณ จรนามล
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ
ครู คศ.3