บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ลาวงศ์
ครูธุรการโรงเรียน

นางขนิษฐา อุพลเถียร
ครูอัตราจ้าง

นายปาราเมศ มูลพิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภลักษณ์ สุริยะ
ครูพี่เลี้ยง