โหลดภาพกิจกรรม
23 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
23 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
22 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
22 พ.ค.62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 62
11 เม.ย.62 สงกรานต์ร่วมใจ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
28 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 EP:1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
28 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 EP:2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 ยุวจราจรรับมอบเกียรติบัตร การดำเนินงานจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
15 มี.ค.62 นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม (กลุ่มเพื่อนหลักเมือง)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
28 ก.พ.62 ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่กับผู้อำนวยการทั้งสามท่าน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 62
22 ก.พ.62 โครงการค่ายคุณธรรม ป.4 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
21-22 ก.พ.62 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ความเป็นไทย ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ความเป็นไทย ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 รอบกองไฟ ป.4-5/2561
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
15 ก.พ.62 พิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล สายชั้้น ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
15 ก.พ.62 เดินทางไกลและ เข้าฐาน ป.1 ป.2 และ ป.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 พิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรม ป.4-5/2561
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 62
14 ก.พ.62 เดินทางไกล ลูกเสือและยุวกาชาด ป.4/2561
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 62